Fonte Thailand

อาหารเสริมจำเป็นหรือไม่

อาหารเสริมจำเป็นหรือไม่


    ด้วยสภาวะแวดล้อม และการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตมากมาย สภาวะแวดล้อม มลภาวะต่าง ๆ ล้วนเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่แย่ลง ด้วยภาวะทางสังคมที่ต้องแข่งขันกับเวลา สภาวะการจราจรติดขัด ด้วยวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามา ทำให้มนุษย์เราทุกวันนี้บริโภคอาหารที่แย่ลง เช่น อาหารจากฟาสต์ฟู้ด อาหารแช่แข็ง หรือแม้แต่การบริโภคชา กาแฟก็ตาม อาหารจากชาติตะวันตกส่วนใหญ่จะประกอบด้วย แป้ง ไขมัน และน้ำตาลในปริมาณสูง หากร่างกายได้รับมากเกินในไปก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคต่าง ๆ ที่จะตามมา นอกจากนี้ประชากรเป็นจำนวนมากรับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อ และบางส่วนยังนิยมบริโภคอาหารได้ไม่ครบ 5 หมู่ และในปริมาณที่ไม่เพียงพอ


         ในความเป็นจริงแล้ว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่สิ่งทดแทนอาหาร ไม่ใช่ยารักษาโรค แต่ใช้เพื่อการเสริมธาตุอาหารต่าง ๆ ที่เราได้รับไม่เพียงพอ อันเนื่องจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ รับประทานอาหารไม่หลากหลาย เลือกรับประทานอาหารไม่หลากหลาย เลือกรับประทานรวมถึงผู้ป่วยต่าง ๆ ซึ่งควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนรับประทาน
   

       ก่อนการตัดสินใจซื้อ ควรจะเลือกดูว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมที่แนะนำในแต่ละวัน (RDI) และที่สำคัญควรออกกำลังกายและดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วย